[Magento 2 cơ bản] Hướng dẫn tạo bảng với 2 cách setup script và db_schema.xml

Leave a Reply